• Projekt 4 farma stroje

  Názov projektu
  Zásadná inovácia produktu spracovania biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii = atraktívny produkt 2017

  Stručný popis projektu
  Cieľom projektu je inovácia produktového radu výrobkov, nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi, zlepšenie kvality ovzdušia v prašnom prostredí a zrovnoprávnenie pohlaví pri obsluhe zariadení pri výrobnom procese.

 • Projekt dávkovač

  Projekt: „Zásadná inovácia výrobného procesu plnenia pre produkty na báze sypkých práškových hmôt. Od manuálneho k plne automatickému.“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Názov a sídlo prijímateľa:

  BIOMIN, a.s.

  Potočná 1/1, 919 43 Cífer

  Miesto realizácie projektu:

  Cífer

  Nenávratný finančný príspevok:

  64 450,00 EUR

  Stručný opis projektu:

  Cieľom projektu je dosiahnutie nasledovného:

  1. Inovácia výrobného procesu spoločnosti BIOMIN, a.s. vo výrobe produktov na báze prírodného vápnika ako súčasti komplexu prírodných minerálov obsiahnutých v unikátnom zdroji prírodného vápnika, vo vaječných škrupinách, ako jediného produktu svojho druhu na trhu, ktorý je biopreparátom bez chemických prísad, zavedením do výroby nových liekových foriem. Daný cieľ bude dosiahnutý obstaraním, inštaláciou a zavedením do výroby nového zariadenia: farmaceutického dávkovača sypkých hmôt. Toto zariadenie zabezpečí realizáciu zadefinovaných inovácií: zautomatizovanie výrobného procesu z manuálnej pracovnej operácie a zvýšenie hmotnostnej rovnorodosti produktov, čím dôjde k zúženiu tolerančného pásma.
  1. Nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi spojenými s elimináciou rizika kontaminácie produktov, so znížením chybovosti dávkovania sypkých hmôt. Cieľ bude dosiahnutý obstaraním, inštaláciou a zavedením do výroby automatizovaného dávkovača sypkých práškových hmôt Žiadateľa, keďže technologické kroky na tomto zariadení budú po zavedení plánovanej inovácie prebiehať v chránenej atmosfére, bez potreby zásahu do ich priebehu, čím bude zároveň dosiahnutý aj tretí cieľ.
  1. Zlepšenie hygieny práce znížením expozície pracovníkov v prostredí so zvýšenou prašnosťou.

  „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 • Projekt humánna štúdia

  Projekt: „Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Názov a sídlo prijímateľa:

  BIOMIN, a.s.

  Potočná 1/1, 919 43 Cífer

  Partner projektu:

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Miesto realizácie projektu:

  Cífer

  Nenávratný finančný príspevok:

  1 386 824,46 EUR

  Stručný opis projektu:

  Hlavným cieľom projektu je priemyselný výskum v spojení s klinickým výskumom vedúci k zásadnej inovácii liekovej formy účinnej látky BIOMIN H so súčasnou zásadnou inováciou technologického procesu výroby inovovaného liečiva. Výstupom projektu bude nová účinnejšia lieková forma s výraznejšie príjemnejším spôsobom užívania ako pôvodný liek a s tým súvisiaca zásadná inovácia technologického procesu výroby lieku

  Je potrebné dať tam tento text:

  „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

 • Projekt rekonštrukcia osvetlenia a výmena vzduchotechniky

  Názov projektu

  Rekonštrukcia osvetlenia a výmena vzduchotechniky

  Stručný popis projektu

  Projekt energetických úspor BIOMIN, a.s. je zameraný na zníženie energetickej náročnosti spoločnosti pri výrobe liekov a doplnkov. Hlavnými časťami projektu je rekuperácia tepla pomocou vzduchotechnickej jednotky, čím dôjde k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných priestoroch, čim dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie.

  Dátum začatia realizácie projektu

  01/2018

  Dátum ukončenia realizácie projektu

  10/2020

  Nenávratný finančný príspevok

  121 852,44 EUR

  Webová stránka

  www.op-kzp.sk
  www.siea.sk

 • Projekt obezita

  Názov a sídlo prijímateľa:

  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

  Dúbravská cesta 9. 845 05 Bratislava

  Názov projektu:

  Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

  Partneri projektu:

  Univerzita Komenského v Bratislave

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

  BIOMIN, a..s

  MABPRO. a. s.

  AP2 s. r. o.

  Miesto realizácie projektu:

  Bratislava – mestská časť Devínska nová Ves,

  Bratislava – mestská časť Lamač

  Martin

  Ružomberok

  Žilina, Košice – mestská časť Juh

  Nitra

  Cífer

  Špačince

  Výška poskytnutého NFP:

  6 894 385,59 EUR

  Stručný opis projektu:

  Zámerom projektu je pomocou progresívneho výskumu realizovaného špičkovými vedecko-výskumnými pracovníkmi 4 akademických a 3 priemyselných partnerov prispieť k zlepšeniu zdravia a kvality života obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí trpia obezitou a s ňou spojenými zdravotnými komplikáciami a sprievodnými chorobami (tzv. komorbiditami).

  Hlavným výstupom projektu bude vytvorenie funkčného modelu prvého Centra pre manažment obezity v SR, akreditovaného Európskou asociáciou pre výskum obezity (EASO),a k jeho následnému založeniu a uvedeniu do prevádzky v krátkom časovom horizonte po skončení projektu. Očakávame, že CMO umožní zlepšenie nadstavbového manažmentu obéznych pacientov pomocou komplexného prístupu odborníkov na základe aktuálnych medicínskych a vedeckých poznatkov.

  Projekt zároveň prinesie nové vedecké poznatky, aplikácie do praxe, inovačné produkty a prispeje k zvýšeniu povedomia verejnosti (najmä mládeže)o nepriaznivých efektoch obezity na zdravie a priebeh komorbidít, o prínose výskumu obezity, o možnostiach intervencie a o význame prevencie a profylaxieobezity a jej sprievodných chorôb.

  Realizácia projektu bude stimulovať verejno-súkromnú výskumno-vývojovú a inovačnú spoluprácu akademických a podnikateľských subjektov a zlepší ich konkurencieschopnosť.

  „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

                       

 • Projekt blany

  Prijímateľ:   

  BIOMIN, a.s.

   

  Názov projektu:

  Výskum získavania aktívnych substancií a ich vhodného technologického spracovania z biologického odpadu vaječných blán

  Evidenčné číslo projektu:   

  2018/ 14569:10 – 26C0

  Doba realizácie projektu:

  12/2018 – 11/2021

  Globálny cieľ:

  Cieľom projektu je výskum vhodného technologického spracovania a následného využitia získanej suroviny ako primárnej API (aktívna produktová substancia) v novej liekovej forme zo vstupnej suroviny – biologického odpadu, ktorý vzniká v potravinárskom priemysle pri primárnom spracovaní vajec. Popri získaní a stanovení samotnej API bude ďalším výstupom projektu zadefinovanie a dotestovanie v poloprevádzkových podmienkach nového výrobného postupu a komplexu jednotlivých výrobných operácií pri spracovaní a stabilizovaní vstupnej cieľovej suroviny. Rovnako je potrebné, aby celá nová technologická linka spĺňala kritériá SVP (správnej výrobnej praxe) vo farmaceutickom priemysle. Finálnym výstupom projektu bude nová základná substancia API pre využitie vo farmaceutickom priemysle, ktorá bude mať zadefinované a známe farmakologické vlastnosti. Bude ďalej využitá ako základ či už samostatného – čistého produktu, alebo bude slúžiť ako aktívny, obohacujúci komponent pri výrobe multifaktorálnych výživových doplnkov. Získaná API bude zachovávať vysokú prirodzenú biologickú dostupnosť aktívnych súčastí a tak zabezpečí v maximálnej možnej miere výhody prírodnej suroviny. Finálny výstup projektu a to nová prírodná API a jej výrobný postup bude excelentná, jedinečná, slovenská, vysoko konkurenčná výhoda do ďalšieho rozvoja daného segmentu priemyslu.

  Aktuálny stav:

  Projekt v roku 2020 naplnil očakávania a napredoval podľa plánovaných míľnikov. Podarilo sa nám vybudovať kompletnú pred-produkčnú linku na spracovanie primárnej API a zrealizovať množstvo testovacích krokov každej jej technologickej časti. Súhrnné poznatky o veľkoobjemovom spracovávaní primárnej API ukázali kritické miesta, ktoré bude treba doladiť do termínu spustenia produkcie. V globále je ale možné konštatovať, že koncept linky v laboratórnych podmienkach bol vybudovaný správne a boli vybrané také metódy spracovania primárnej API, ktoré budú použité aj v reálnej produkčnej fáze. Poznatky získané v tejto pred-produkčnej fáze sú výraznou pomocou pri koncipovaní finálneho setupu produkčnej linky a všetky kroky testovania hodnotíme ako veľmi prínosné a nápomocné optimalizácii plánovaného výsledku. Rovnako kritické miesta spolu s potrebou dotestovať ešte funkčnosti zdrobňovacieho zariadenia plánujeme podrobiť ďalším testom v najbližšej kampani zvozu škrupín, kedy bude zabezpečený dostatočný prísun API.

  Sumár testov využijeme na optimalizáciu jednotlivých krokov a rovnako aj na získanie dostatku suroviny primárnej API, ktorú použijeme na biologický pokus. Plánovaný cieľ – dosiahnuť optimálny pomer medzi medicínskym efektom a technologickou – energetickou náročnosťou spracovania na základe realizácie ďalších pred-produkčných testov sa javí ako dodržateľný.

  Zároveň po podpísaní zmluvy s novým partnerom uskutočníme vedecký pokus overenia efektu finálnej API vyprodukovanej už v našich podmienkach. Pokus na biologickom modeli – overenie biologickej dostupnosti a efektu na chondrocytovú živú bunku, a tak odsledovať praktický biologický efekt, ktorého priamou aproximáciou sa dá očakávať anabázický účinok v ľudskom organizme pri suplementácii prípravkom na báze nami vyvinutej primárnej API.

 • Projekt energetické vylepšenie budovy

   

  Názov projektu

   Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti BIOMIN, a.s.

  Stručný popis projektu

  Predmetom projektu je zrealizovanie týchto energetických opatrení:

  • zlepšenie tepelno-technických parametrov výrobnej haly prostredníctvom zateplenia strechy a výmeny okien a dverí;
  • rekonštrukcia plynovej kotolne ako zdroja tepla;
  • inštalácia FVE na streche výrobnej haly.

  Vďaka realizácii projektu spoločnosť BIOMIN, a.s. dosiahne zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly a dôjde k úspore nákladov na spotrebu elektrickej energie a plynu pri výrobe farmaceutických produktov.

  Dátum začatia realizácie projektu

  08/2021

  Dátum ukončenia realizácie projektu

  01/2023

  Nenávratný finančný príspevok

  111 993,86  EUR

  Webová stránka

  www.op-kzp.sk
  www.siea.sk