• Projekt 4 farma stroje

  Názov projektu

  Zásadná inovácia produktu spracovania biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii = atraktívny produkt 2017

  Stručný popis projektu

  Cieľom projektu je inovácia produktového radu výrobkov, nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi, zlepšenie kvality ovzdušia v prašnom prostredí a zrovnoprávnenie pohlaví pri obsluhe zariadení pri výrobnom procese.

 • Projekt dávkovač

  Názov projektu

  Zásadná inovácia výrobného procesu plnenia pre produkty na báze sypkých práškových hmôt. Od manuálneho k plne automatickému.

  Stručný popis projektu

  Cieľom projektu je dosiahnutie nasledovného:

  1. Inovácia výrobného procesu spoločnosti BIOMIN, a.s. na báze prírodného vápnika ako súčasti komplexu prírodných minerálov obsiahnutých v unikátnom zdroji prírodného vápnika, vo vaječných škrupinách, ako jediného produktu svojho druhu na trhu, ktorý je biopreparátom bez chemických prísad, zavedením do výroby nových liekových foriem. Daný cieľ bude dosiahnutý obstaraním, inštaláciou a zavedením do výroby nového zariadenia: farmaceutického dávkovača sypkých hmôt. Toto zariadenie zabezpečí realizáciu zadefinovaných inovácií: zautomatizovanie výrobného procesu z manuálnej pracovnej operácie a zvýšenie hmotnostnej rovnorodosti produktov, čím dôjde k zúženiu tolerančného pásma.

  2. Nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi spojenými s elimináciou rizika kontaminácie produktov, so znížením chybovosti dávkovania sypkých hmôt. Cieľ bude dosiahnutý obstaraním, inštaláciou a zavedením do výroby automatizovaného dávkovača sypkých práškových hmôt Žiadateľa, keďže technologické kroky na tomto zariadení budú po zavedení plánovanej inovácie prebiehať v chránenej atmosfére, bez potreby zásahu do ich priebehu, čím bude zároveň dosiahnutý aj tretí cieľ.

  3. Zlepšenie hygieny práce znížením expozície pracovníkov v prostredí so zvýšenou prašnosťou.

  Nenávratný finančný príspevok

  66 349,17 EUR

 • Projekt humánna štúdia

  Názov projektu

  Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení

  Stručný popis projektu

  Hlavným cieľom projektu je priemyselný výskum v spojení s klinickým výskumom vedúci k zásadnej inovácii liekovej formy účinnej látky BIOMIN H so súčasnou zásadnou inováciou technologického procesu výroby inovovaného liečiva. Výstupom projektu bude nová účinnejšia lieková forma s výraznejšie príjemnejším spôsobom užívania ako pôvodný liek a s tým súvisiaca zásadná inovácia
  technologického procesu výroby lieku.

 • Projekt energetické vylepšenie budovy

  Názov projektu

  Rekonštrukcia osvetlenia a výmena vzduchotechniky

  Stručný popis projektu

  Projekt energetických úspor BIOMIN, a.s. je zameraný na zníženie energetickej náročnosti spoločnosti pri výrobe liekov a doplnkov. Hlavnými časťami projektu je rekuperácia tepla pomocou vzduchotechnickej jednotky, čím dôjde k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných priestoroch, čim dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie.

  Dátum začatia realizácie projektu

  01/2018

  Dátum ukončenia realizácie projektu

  09/2020

  Nenávratný finančný príspevok

  129 660,47 EUR

  Webová stránka

  www.op-kzp.sk
  www.siea.sk